Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Marta Podolska-Kędziora działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, tj. dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmin Izabelin i Łomianki. 
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości położonych w rewirze komorniczym (lub co do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio), w których to sprawach właściwym jest komornik z rewiru komorniczego.

W celu szybkiego i skutecznego dochodzenia roszczeń wierzycieli Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marta Podolska-Kędziora dysponuje elektronicznym dostępem do:

 

OGNIVO -  systemu, który pozwala w krótkim czasie ustalić rachunki bankowe dłużnika;


PUE-ZUS (platforma usług elektronicznych ZUS) - przy kierowaniu zapytań drogą elektroniczną udaje się ograniczyć czas pozyskania informacji o
majątku dłużnika eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty;


EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) - systemu elektronicznych ksiąg wieczystych pozwalającego ustalić nieruchomości dłużnika;


CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) – systemu pozwalającego ustalić pojazdy będące własnością dłużnika;


CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) - rejestru przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski;


EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – portalu umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych;


e-CPD – (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.