Wierzyciel w celu skierowania oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego powinien posiadać tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności. Zgodnie z art. 777 KPC, tytułami egzekucyjnymi są m. in.: orzeczenia sądu wydane w postępowaniu cywilnym lub karnym (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty), protokoły ugody oraz wyroki sądu polubownego, akty notarialne.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel składa w kancelarii komornika lub przesyła pocztą, oryginał tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

We wniosku egzekucyjnym należy zamieścić dane dotyczące:
 

  • dłużnika: imię i nazwisko, adres lub adresy, jeśli to możliwe – numery identyfikacyjne NIP lub PESEL, imiona rodziców;
  • wierzyciela: imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres, numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym środki;
  • jeżeli wierzyciela reprezentuje pełnomocnik powinien on do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem;
  • w przypadku osoby prawnej do wniosku egzekucyjnego wierzyciel załącza odpis KRS;
  • we wniosku egzekucyjnym wierzyciel wskazuje świadczenie, które ma być spełnione;
  • w przypadku wyboru komornika spoza rewiru, we wniosku o wszczęcie egzekucji należy złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
  • pod treścią wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.

 

W celu skierowania egzekucji do nieruchomości wierzyciel powinien dodatkowo wskazać we wniosku egzekucyjnym numer księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji oraz wpłacić na rachunek bankowy komornika kwotę 60,00 zł jako opłatę za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.